POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Povodom diskusije koja se vodila na televiziji HAPPY u emisiji „Dobro jutro Srbijo“ dana 11.11.2021. godine u kojoj je gostovao Dragan J. Vučićević glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Informer“ a koja se odnosila na redovan nadzor, izvršen dana 10. 11. 2021. godine, od strane ovlašćenih lica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL) od strane rukovaoca odnosno nadziranog subjekta, kojem je jedna od delatnosti online prodaja vina, i nadležnosti Poverenika i teksta objavljenog na sajtu „Informer“-a pod nazivom „Specijalni rat protiv Vučića! Inspektori proveravali vinoteku u kojoj radi predsednikov sin Danilo!“ i dnevnim novinama „Informer“ pod nazivom „Poverenik progoni Danila?!“, Poverenik daje sledeće saopštenje:

I

Podsećanja radi zbog nedoumica u pogledu ovlašćenja Poverenika ukazujemo: Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), donetim u novembru 2004. godine ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti, sa zadatkom da štiti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Donošenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br. 97/08 i 104/09-dr. zakon, 68/12- odluka US i 107/12) u oktobru 2008.godine Poverenik za informacije od javnog značaja dobija nove nadležnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i po tom zakonu, nastavio je sa radom kao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U novembru 2018. godine je donet novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18), koji u članu 73. zakona na isti način kao i prethodni zakon uređuje položaj Poverenika.

Prema članu 4. stav 1. ZZPL:

 • „podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (tačka 1);
 • "rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje (tačka 8.).

Dakle, rukovalac može biti, osim organa vlasti (u koje spadaju državni organi, organi lokalne samouprave, javna preduzeća, javne službe i institucije…) i banke, osiguravajuća društva, kompanije koje se bave različitim delatnostima, kao i druga pravna i fizička lice odnosno SVAKO ko rukuje podacima o ličnosti građana i obrađuje te podatke, a na koga se ZZPL odnosi.

Prema čl.1. čl. 78 i čl. 79. ZZPL Poverenik obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti.

Poslovi Poverenika prema članu 78., između ostalog su:

 • vrši nadzor i obezbeđuje primenu ovog zakona u skladu sa svojim ovlašćenjima;
 • daje mišljenje Narodnoj skupštini, Vladi, drugim organima vlasti i organizacijama, u skladu sa propisom, o zakonskim i drugim merama koje se odnose na zaštitu prava i sloboda fizičkih lica u vezi sa obradom;
 • stara se o podizanju svesti rukovaoca i obrađivača u vezi sa njihovim obavezama propisanim ovim zakonom;
 • postupa po pritužbama lica na koje se podaci odnose, utvrđuje da li je došlo do povrede ovog zakona i obaveštava podnosioca pritužbe o toku i rezultatima postupka koji vodi u skladu sa članom 82. ovog zakona (pravo na pritužbu);
 • vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako utvrdi da je došlo do povrede ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;
 • vodi evidenciju lica za zaštitu podataka o ličnosti iz člana 56. stav 11. ovog zakona;
 • vodi internu evidenciju o povredama ovog zakona i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju u skladu sa članom 79. stav 2. ovog zakona;
 • obavlja i druge poslove određene ovim zakonom.

Prema članu 79. ZZPL Poverenik je, između ostalog, ovlašćen da:

 • naloži rukovaocu i obrađivaču, a prema potrebi i njihovim predstavnicima, da mu pruže sve informacije koje zatraži u vršenju svojih ovlašćenja;
 • proverava i ocenjuje primenu odredbi zakona i na drugi način vrši nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti korišćenjem inspekcijskih ovlašćenja;
 • zatraži i dobije od rukovaoca i obrađivača pristup svim podacima o ličnosti, kao i informacijama neophodnim za vršenje njegovih ovlašćenja;
 • zatraži i dobije pristup svim prostorijama rukovaoca i obrađivača, uključujući i pristup svim sredstvima i opremi.

Poverenik je prema navedenom članu ovlašćen da preduzme sledeće korektivne mere:

 • da upozori rukovaoca i obrađivača dostavljanjem pismenog mišljenja da se nameravanim radnjama obrade mogu povrediti odredbe ovog zakona u skladu sa članom 55. stav 4. ovog zakona;
 • da izrekne opomenu rukovaocu, odnosno obrađivaču ako se obradom povređuju odredbe ovog zakona;
 • da naloži rukovaocu i obrađivaču da postupe po zahtevu lica na koje se podaci odnose u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava, u skladu sa ovim zakonom;
 • da naloži rukovaocu i obrađivaču da usklade radnje obrade sa odredbama ovog zakona, na tačno određeni način i u tačno određenom roku;
 • da naloži rukovaocu da obavesti lice na koje se podaci o ličnosti odnose o povredi podataka o ličnosti;
 • da izrekne privremeno ili trajno ograničenje vršenja radnje obrade, uključujući i zabranu obrade;
 • da naloži ispravljanje, odnosno brisanje podataka o ličnosti ili ograniči vršenje radnje obrade u skladu sa čl. 29. do 32. ovog zakona, kao i da naloži rukovaocu da obavesti o tome drugog rukovaoca, lice na koje se podaci odnose i primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili preneti, u skladu sa članom 30. stav 3. i čl. 33. i 34. ovog zakona;
 • da izrekne novčanu kaznu na osnovu prekršajnog naloga ako je prilikom inspekcijskog nadzora utvrđeno da je došlo do prekršaja za koji je ovim zakonom propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, umesto drugih mera propisanih ovim stavom ili uz njih, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.

Članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) propisano je da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor, kao i u inspekcijskom nadzoru na državnoj granici koji se obavlja redovno. Dalje, inspekcija može da dostavi kontrolnu listu nadziranom subjektu i zatraži od njega da sačini i inspekciji dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru Poverenik je sačinio i na svojoj internet stranici www.poverenik.rs u sekciji pod nazivom „Zaštita podataka“, objavio kontrolne liste, i to:

kontrolnu listu za rukovaoce koji su organi vlasti (član 4. tačka 25. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: "organ vlasti" je državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja);

kontrolnu listu za rukovaoce koji nisu organi vlasti.

Objavom kontrolnih listi na www.poverenik.rs Poverenik deluje preventivno, edukativno i informativno, čime pomaže organima koje nadzire da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta je potrebno da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili nastanak štete, kao i šta ovlašćeno lice iz stručne službe Poverenika proverava u postupku nadzora.

Sve napred izneto nalazi se na sajtu Poverenika www.poverenik.rs.

 II

Na osnovu ovlašćenja iz člana 77. i 78. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i člana 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru Poverenik je doneo Plan inspekcijskog nadzora za 2021. godinu broj 021-03-10/21-04 od 31.03.2021. godine gde su u okviru redovnih nadzora planirani redovni inspekcijski nadzori za trgovinu preko interneta. Plan poverenika može se videti na sajtu Poverenika www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/akti-o-radu-sluzbe/2021/plan_inspekcijskog_nadzora_2021.pdf.

Na sajtu Poverenika u okviru sekcije „O nama“ data je „Organizacija Poverenika“ u kojoj su navedene sve osnovne unutrašnje jedinice – Sektori među kojima je i Sektor za nadzor sa opisom poslova tog sektora.

Saglasno iznetom:

 1. Tokom 2021. godine Sektor za nadzor poslao je kontrolne liste na adrese 1.007 (hiljadusedam) rukovalaca u Republici Srbiji. Kontrolna lista rukovaocu, odnosno nadziranom subjektu, kojem je jedna od delatnosti online prodaja vina, poslata je 05.03.2021. godine na e-mail. Kontrolnu listu rukovalac je poslao 16.03., ali nepopunjenu. Ispravku kontrolne liste Poverenik je tražio 18.03, rukovalac je dostavio 19.03, ponovo je tražena ispravka, a nakon ispravke lista je poslata istog dana.
 2. U objavljenom Planu godišnjeg nadzora za 2021. godinu navedeno je da Sektor za nadzor u 2021. godini planira redovne inspekcijske nadzore kod privrednih društava koja se bave trgovinom preko interneta.
 3. Tokom aprila meseca, formirani su predmeti za ukupno 186 (stotinuosamdesetšest) subjekata nadzora, kod kojih je planirano da se izvrši redovan nadzor. Među ovim subjektima su privredna društva koja se bave prodajom nameštaja, hrane, knjiga, automobila, alkohola, kompjuterske opreme, odeće i obuće, sportske opreme. Predmet inspekcijskog nadzora za rukovaoca koji se, između ostalog, bavi online prodajom vina, otvoren je 20.04.2021. godine.
 4. U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, navedenom rukovaocu poslato je 04. novembra obaveštenje o predstojećem redovnom inspekcijskom nadzoru, zakazanom za 10. novembar u 10.00 časova.
 5. U zakazano vreme ovlašćena lica Poverenika pojavila su se u prostorijama rukovaoca. Po ulasku u prostorije, direktor rukovaoca im je omogućio normalno odvijanje nadzora, o čemu je sačinjen zapisnik. Istom prilikom nisu pronađene nepravilnosti u primeni ZZPL.

Sve aktivnosti Poverenika uključujući i inspekcijske nadzore naći će se u godišnjem izveštaju Poverenika za 2021. godinu koji će biti dostavljen Narodnoj skupštini na razmatranje početkom 2022. godine, u zakonom propisanom roku.

 III

Na osnovu navedenih zakonskih ovlašćenja i svih podataka koji se odnose na redovan inspekcijski nadzor od 10.11.2021. godine nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kod rukovaoca kojem je jedna od delatnosti online prodaja vina, Poverenik ponavlja da je isti obavljen na osnovu Plana inspekcijskog nadzora za 2021.godinu od 31.03.2021. godine, da je predmet otvoren 20.04.2021. godine te se navedeni redovan inspekcijski nadzor ne može dovesti u vezu sa bilo kojim namerama uperenim prema bilo kojem fizičkom licu. A posebno ne prema predsedniku Srbije i njegovom sinu.

Dakle, netačna je tvrdnja da je navedeni inspekcijski nadzor sproveden ciljano u odnosu na bilo kog zaposlenog u nadziranom subjektu.

Kako Poverenik vrši nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti to podaci do kojih dođe u toku inspekcijskih nadzora moraju biti zaštićeni u najboljoj praksi primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik se nada da će ovo saopštenje otkloniti sve nedoumice o kojima je bilo reči u navedenoj televizijskoj emisiji i tekstu objavljenom u dnevnom listu i na sajtu „Informer“-a. Takođe se Poverenik nada da će ovo saopštenje uticati da se sagleda nadležnost Poverenika u oblasti nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

 I konačno, kako u primeni ZZPL kod rukovaoca koji je bio predmet redovnog inspekcijskog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u primeni zakona, što govori u korist dobre prakse u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji kao važnom ljudskom pravu čija je zaštita zagarantovana i članom 42. Ustava Republike Srbije.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...